Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 861797

TRYTON GROUP

 • Konanie č. 861797
 • Vydaný 30.03.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 66 z roku 2021 8.4.2021
 • Úpadca TRYTON GROUP
  IČO: 45301158
  L. Svobodu 2166/13
  90901   Skalica
 • Navrhovatelia TRYTON GROUP
  IČO: 45301158
  L. Svobodu 2166/13
  90901   Skalica
 • Colný úrad Trnava
  Piešťanská 3
  91701   Trnava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TRYTON GROUP, spol. s r.o., so sídlom L. Svobodu 2166/13, 909 01 Skalica, IČO: 45 301 158, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 26878/T, ktorého správcom je JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, IČO: 37 846 604, značka správcu: S16, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto

Rozhodnutie

Súd o d v o l á v a: JUDr. Stanislava Volára, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, IČO: 37 846 604, značka správcu: S16 z funkcie správcu úpadcu: TRYTON GROUP, spol. s r.o., so sídlom L. Svobodu 2166/13, 909 01 Skalica, IČO: 45 301 158.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/16/2019
 • ICS 2119210483
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN sudca