Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1091545

AJDA s.r.o.

 • Konanie č. 1091545
 • Vydaný 25.3.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 66 z roku 2021 8.4.2021
 • Úpadca AJDA s.r.o.
  IČO: 46371834
  Horné Rakovce 20/1379
  03901   Turčianske Teplice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AJDA s.r.o., Kollárova 2213/45, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 46 371 834, na návrh navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, v časti o návrhu navrhovateľa: ELYPSYS s.r.o., Blumentálska 12, 811 07 Bratislava, IČO: 52 156 648, na povolenie vstupu do konania, takto

Rozhodnutie

Povoľuje vstup nového veriteľa: ELYPSYS s.r.o., Blumentálska 12, 811 07 Bratislava, IČO: 52 156 648 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 392.402,54 eur, ktoré je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 3.1.

Vo zvyšnej časti čo do sumy 61,81 eur návrh na vstup do konania zamieta.

Veriteľovi - Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpenej pohľadávky.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.

Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 1K/5/2018
 • ICS 5118211886
 • Vydal JUDr. Gabriela Bargelová
 • Vydal FN sudca