Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1092168

Auto-Moto-Raj s. r. o.

 • Konanie č. 1092168
 • Vydaný 31.3.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 66 z roku 2021 8.4.2021
 • Úpadca Auto-Moto-Raj s. r. o.
  IČO: 36821551
  Jozefa Martinčeka 1055
  01303   Varín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Filip Skutecký, nar. 17.01.1998, trvalý pobyt: J. G. Tajovského 930/11, 013 03 Varín, právne zastúpený JUDr. Marcel Šmehýl, advokát, so sídlom D. Dlabača 978/2, 010 01 Žilina o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Auto-Moto-Raj s. r. o., so sídlom Jozefa Martinčeka 1055, 013 03 Varín, IČO: 36 821 551, takto

Rozhodnutie

Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Auto-Moto-Raj s. r. o., so sídlom Jozefa Martinčeka 1055, 013 03 Varín, IČO: 36 821 551.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky (§ 14 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení):

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu;

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje;

e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 10K/6/2021
 • ICS 5121202485
 • Vydal JUDr. Andrea Gulčiková
 • Vydal FN sudca