Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1044737

DIAMON, s.r.o.

 • Konanie č. 1044737
 • Vydaný 26.4.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 83 z roku 2021 3.5.2021
 • Úpadca DIAMON, s.r.o.
  IČO: 36478628
  Scherffelova 53/3017
  05801   Poprad
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Scherffelova 53/3017, Poprad 058 01, IČO: 36 478 628, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto

Rozhodnutie

I. p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Scherffelova 53/3017, Poprad 058 01, IČO: 36 478 628 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 12.04.2021, ktorý je prílohou tohto uznesenia,

II. k o n č í reštrukturalizáciu dlžníka: DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Scherffelova 53/3017, Poprad 058 01, IČO: 36 478 628.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2R/1/2020
 • ICS 8120208215
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca