Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 782245

FKH electronic a.s.

 • Konanie č. 782245
 • Vydaný 23.4.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 84 z roku 2021 4.5.2021
 • Úpadca FKH electronic a.s.
  IČO: 36396109
  Nobelovo nám. 5
  85101   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: M elektronika a.s., so sídlom Nobelovo Nám. 1260/5, 851 01 Bratislava, IČO: 36 396 109, správcom ktorého je: Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava značka správcu S1238 o návrhu správcu zrušenie konkurzu takto

Rozhodnutie

I. Súd konkurz na majetok úpadcu: M elektronika a.s., so sídlom Nobelovo Nám. 1260/5, 851 01 Bratislava, IČO: 36 396 109, zrušuje pre nedostatok majetku.

II. Súd správcovi : Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava značka správcu S1238 odmenu nepriznáva.

III. Súd správcovi : Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava značka správcu S1238 priznáva náhradu výdavkov vo výške 5880,00 eur s DPH.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne ( a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa § 125 CSP) na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak ZKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 2K/9/2009
 • ICS 1109214284
 • Vydal JUDr. Lea Gubová
 • Vydal FN sudkyňa