Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1187471

BroadBit Slovakia s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 1187471
 • Vydaný 30.4.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 87 z roku 2021 7.5.2021
 • Úpadca BroadBit Slovakia s.r.o. v likvidácii
  IČO: 43854290
  Eőtvősova ul.12
  94501   Komárno
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BroadBit Slovakia s.r.o. v likvidácii, so sídlom Eötvösova ul. 12, 945 01 Komárno, IČO: 43 854 290, zastúpeného likvidátorom: JUDr. Róbert Hipp, MBA, so sídlom kancelárie Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka BroadBit Slovakia s.r.o. v likvidácii, so sídlom Eötvösova ul. 12, 945 01 Komárno, IČO: 43 854 290, takto

Rozhodnutie

I. Súd konkurzné konanie na dlžníka BroadBit Slovakia s.r.o. v likvidácii, so sídlom Eötvösova ul. 12, 945 01 Komárno, IČO: 43 854 290, zastavuje pre nedostatok majetku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.

Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.

Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 31K/2/2021
 • ICS 4121204236
 • Vydal Mgr. Marek Janigloš
 • Vydal FN sudca