Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 2431632

Zvolen retail park s.r.o.

 • Konanie č. 2431632
 • Vydaný 06.05.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 93 z roku 2021 17.5.2021
 • Úpadca Zvolen retail park s.r.o.
  IČO: 36828769
  Nám. SNP 11
  96001   Zvolen
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Zvolen retail park s.r.o., so sídlom Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36 828 769, o návrhu správcu, takto

Rozhodnutie

O d v o l á v a spoločnosť Insolvency services, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50 972 596, značka správcu S1856 z funkcie správcu konkurznej podstaty.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 1K/83/2015
 • ICS 6115222854
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová
 • Vydal FN sudca