Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1191719

BroadBit Slovakia s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 1191719
 • Vydaný 25.5.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 103 z roku 2021 31.5.2021
 • Úpadca BroadBit Slovakia s.r.o. v likvidácii
  IČO: 43854290
  Eőtvősova ul.12
  94501   Komárno
Druh
Oznam
Oznam

Sp. zn. 31K/2/2021

OZNAM

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BroadBit Slovakia s.r.o. v likvidácii, so sídlom Eötvösova ul. 12, 945 01 Komárno, IČO: 43 854 290, zastúpeného likvidátorom: JUDr. Róbert Hipp, MBA, so sídlom kancelárie Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka BroadBit Slovakia s.r.o. v likvidácii, so sídlom Eötvösova ul. 12, 945 01 Komárno, IČO: 43 854 290, uznesením č. k. 31K/2/2021- 89 zo dňa 30.04.2021 zastavil konkurz na majetok úpadcu: BroadBit Slovakia s.r.o. v likvidácii, so sídlom Eötvösova ul. 12, 945 01 Komárno, IČO: 43 854 290, pre nedostatok majetku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.05.2021.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 31K/2/2021
 • ICS 4121204236
 • Vydal Mgr. Gabriela Bučeková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník