Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1055261

TEMA INVEST a.s.

 • Konanie č. 1055261
 • Vydaný 4.6.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 111 z roku 2021 10.6.2021
 • Úpadca TEMA INVEST a.s.
  IČO: 36476668
  Osloboditeľov 5669/114
  06601   Humenné
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TEMA INVEST, a.s. v konkurze, so sídlom Osloboditeľov 5669/114, 066 01 Humenné, IČO: 36 476 668, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto

Rozhodnutie

konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: TEMA INVEST, a.s. v konkurze, so sídlom Osloboditeľov 5669/114, 066 01 Humenné, IČO: 36 476 668 pre nedostatok majetku z r u š u j e.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/45/2014
 • ICS 8114223185
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca