Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1055959

BONITA, Export - import, s.r.o.

 • Konanie č. 1055959
 • Vydaný 7.6.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 112 z roku 2021 11.6.2021
 • Úpadca BONITA, Export - import, s.r.o.
  IČO: 36480681
  Hviezdoslavova 2
  05801   Poprad
Druh
Oznam
Oznam

O z n a m

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BONITA, Export - import, s.r.o. v konkurze, so sídlom Hviezdoslavova 2, 058 01 Poprad, IČO: 36 480 681, správcom ktorého je RK Správca, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257 041, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, uznesením 5K/11/2019-84 zo dňa 05.03.2021 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: BONITA, Export - import, s.r.o. v konkurze, so sídlom Hviezdoslavova 2, 058 01 Poprad, IČO: 36 480 681 pre nedostatok majetku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.04.2021

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 5K/11/2019
 • ICS 8119212174
 • Vydal Mgr. Alena Paveleková
 • Vydal FN sudca