Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1103808

K - Transport, s. r. o.

 • Konanie č. 1103808
 • Vydaný 7.6.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 112 z roku 2021 11.6.2021
 • Úpadca K - Transport, s. r. o.
  IČO: 45648131
  Predmier 272
  02354   Turzovka
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K - TRANSPORT, s.r.o., so sídlom Predmier 272, 023 54 Turzovka, IČO: 45 648 131, správcom ktorého je: JUDr. Eva Luticová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, IČO: 42 396 701, značka správcu S1774, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto

Rozhodnutie

Priznáva správcovi JUDr. Eve Luticovej, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, IČO: 42 396 701, značka správcu S1774, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.300 eur.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 7K/1/2021
 • ICS 5121200155
 • Vydal JUDr. Ing. Katarína Muráriková
 • Vydal FN sudkyňa