Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 875879

HanSpa Medica

 • Konanie č. 875879
 • Vydaný 28.06.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 129 z roku 2021 7.7.2021
 • Úpadca HanSpa Medica
  IČO: 44946911
  Robotnícka 57/19
  90501   Senica
Druh
Oznam
Oznam

č.k.: 23K/31/2015 - 639

IČS: 2115224609

O Z N A M

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HanSpa Medica, spol. s.r.o., Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, IČO 44 946 911, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 24312 /T správcom ktorého je: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, uznesením č.k.: 23K/31/2015 - 482 zo dňa 14.11.2018, zverejneným v OV dňa 22.11.2018, výrokom I. zrušil konkurz na majetok úpadcu pre nedostatok predpokladov na konkurz.

Uznesenie nadobudlo vo výroku I. právoplatnosť dňa 11.06.2019 a to v spojení s uznesením KS v Bratislave čk.: 1CoKR/11/2019 - 598 zo dňa 14.05.2019, zverejneným v OV dňa 10.06.2019.

V Trnave, dňa 28.06.2021

JUDr. Katarína Poláková

vyššia súdna úradníčka

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 23K/31/2015
 • ICS 2115224609
 • Vydal JUDr. Vincent Szabó
 • Vydal FN sudca