Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 793176

TERRA 2000, s.r.o.

 • Konanie č. 793176
 • Vydaný 14.7.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 139 z roku 2021 21.7.2021
 • Úpadca TERRA 2000, s.r.o.
  IČO: 35794925
  Pajštúnska 1
  85102   Bratislava - mestská časť Petržalka
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TERRA 2000, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, IČO: 35 794 925, takto

Rozhodnutie

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: TERRA 2000, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, IČO: 35 794 925.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,

e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/20/2021
 • ICS 1121202788
 • Vydal Mgr. Veronika Ileninová
 • Vydal FN sudkyňa