Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1050954

t - mech automotive Slovakia, s. r. o.

 • Konanie č. 1050954
 • Vydaný 24.8.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 167 z roku 2021 30.8.2021
 • Úpadca t - mech automotive Slovakia, s. r. o.
  IČO: 44819943
  Brnianska 1
  91105   Trenčín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka t - mech automotive Slovakia, s. r. o. so sídlom Brnianska 1, 911 05 Trenčín, IČO 44 819 943, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť t - mech automotive Slovakia, s. r. o. so sídlom Brnianska 1, 911 05 Trenčín, IČO 44 819 943, takto

Rozhodnutie

I. Navrhovateľovi - veriteľovi t - mech automotive Slovakia, s. r. o. so sídlom Brnianska 1, 911 05 Trenčín, IČO 44 819 943 sa vracia preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 500,- eur prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.

II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila navrhovateľovi - dlžníkovi t - mech automotive Slovakia, s. r. o. so sídlom Brnianska 1, 911 05 Trenčín, IČO 44 819 943 preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 500,- eur evidovaného pod položkou reg. D19 11/2021.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 40K/4/2021
 • ICS 3121203638
 • Vydal Mgr. Patricie Kepeňová
 • Vydal FN sudca