Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1053504

NorwisFiber, s.r.o.

 • Konanie č. 1053504
 • Vydaný 17.9.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 184 z roku 2021 24.9.2021
 • Úpadca NorwisFiber, s.r.o.
  IČO: 50145347
  Zeleninárska 23
  07101   Michalovce
Správcovia
 • Viera Pohlová, JUDr.
  IČO: 42326915
  Park Angelinum 17
  04001   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: NorwisFiber, s.r.o., v konkurze, so sídlom: Zeleninárska 23, 071 01 Michalovce, IČO: 50 145 347, o ustanovení správcu podstaty takto

Rozhodnutie

U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Viera Pohlová, so sídlom kancelárie: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, zn. správcu: S2008.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 26K/8/2018
 • ICS 7118204283
 • Vydal JUDr. Róbert Zsiga
 • Vydal FN sudca