Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1053506

NorwisFiber, s.r.o.

 • Konanie č. 1053506
 • Vydaný 17.9.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 184 z roku 2021 24.9.2021
 • Úpadca NorwisFiber, s.r.o.
  IČO: 50145347
  Zeleninárska 23
  07101   Michalovce
Správcovia
 • Viera Pohlová, JUDr.
  IČO: 42326915
  Park Angelinum 17
  04001   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: NorwisFiber, s.r.o., v konkurze, so sídlom: Zeleninárska 23, 071 01 Michalovce, IČO: 50 145 347, ktorého správcom je JUDr. Viera Pohlová, so sídlom kancelárie: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, zn. správcu: S2008, o výkone dohľadu súdom po konaní schôdze veriteľov takto

Rozhodnutie

U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Viera Pohlová, so sídlom kancelárie: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, zn. správcu: S2008 povinnosť:

- vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. § 16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- v lehote každých 45 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania,

- bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá každých 90 dní veriteľskému výboru, resp. zástupcovi veriteľov, v prípade, že došlo k ich zvoleniu, a to až do ukončenia konkurzu,

- bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp. zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov spolu s výsledkami tohto hlasovania,

- bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca alebo ním poverený vyšší súdny úradník spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvedie zoznam prítomných, opis priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,

- v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,

- v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou, predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia konkurzu,

- bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť súdu notársku zápisnicu o priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,

- do 15 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené, ako aj dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,

- pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní oznámiť bezodkladne súdu predložením nového úplného zoznamu pohľadávok so zvýraznením príslušnej zmeny alebo doplnenia, pričom je potrebné pripojiť aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do ukončenia konkurzného konania,

- požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu. Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods. 1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 26K/8/2018
 • ICS 7118204283
 • Vydal JUDr. Róbert Zsiga
 • Vydal FN sudca