Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1053464

DO-MA-JA, s.r.o.

 • Konanie č. 1053464
 • Vydaný 20.9.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 184 z roku 2021 24.9.2021
 • Úpadca DO-MA-JA, s.r.o.
  IČO: 36587516
  Stierova 7
  04011   Košice
 • Navrhovatelia Slovenská republika - Daňový úrad Košice
  Rozvojová 2
  04190   Košice
 • DO-MA-JA, s.r.o.
  IČO: 36587516
  Stierova 7
  04011   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DO-MA-JA, s.r.o., Stierova 7, 040 11 Košice, IČO: 36 587 516, o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej súdom správcovi: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom kancelárie Holubyho č. 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1155, takto

Rozhodnutie

U k l a d á poriadkovú pokutu správcovi: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom kancelárie Holubyho č. 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1155, vo výške 200,- Eur, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na účet Okresného súdu Košice I.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/33/2013
 • ICS 7113231003
 • Vydal JUDr. Pavel Varga
 • Vydal FN sudca