Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1215640

ELEKTROKARBON a.s.

 • Konanie č. 1215640
 • Vydaný 7.10.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 197 z roku 2021 13.10.2021
 • Úpadca ELEKTROKARBON a.s.
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  95522   Topoľčany
Druh
Oznam
Oznam

OZNAM

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ELEKTROKARBON, a.s., so sídlom: Topoľčany, Tovarnícka č. 412, IČO: 31 412 432, vo veci vyhláseného konkurzu na dlžníka: ELEKTROKARBON, a.s., so sídlom: Topoľčany, Tovarnícka č. 412, IČO: 31 412 432, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Nitra, Mostná č. 13, uznesením č. k. 27K/3/2018-1013 zo dňa 10.09.2021 z r u š i l konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 27K/3/2018 - 208 zo dňa 19.04.2018 na majetok úpadcu: ELEKTROKARBON, a.s., so sídlom: Topoľčany, Tovarnícka č. 412, IČO: 31 412 432, po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.10.2021

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 27K/3/2018
 • ICS 4118203643
 • Vydal JUDr. Renáta Šišková
 • Vydal FN sudca