Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 806216

ORBIS Realitná kancelária s.r.o.

 • Konanie č. 806216
 • Vydaný 11.11.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 224 z roku 2021 23.11.2021
 • Úpadca ORBIS Realitná kancelária s.r.o.
  IČO: 35979526
  Ružová dolina 8
  82109   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ORBIS Realitná kancelária s.r.o., so sídlom Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35 979 526, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ORBIS Realitná kancelária s.r.o., so sídlom Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35 979 526, takto

Rozhodnutie

Súd konkurzné konanie voči dlžníkovi ORBIS Realitná kancelária s.r.o., so sídlom Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35 979 526, zastavuje pre nedostatok majetku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka. Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do konkurzného konania.

Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresnom súde Bratislava I.

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (199 ods. 9 ZKR)

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/27/2021
 • ICS 1121203707
 • Vydal JUDr. Milan Krajči
 • Vydal FN sudca