Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1063214

Enzo F s.r.o.

 • Konanie č. 1063214
 • Vydaný 16.11.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 224 z roku 2021 23.11.2021
 • Úpadca Enzo F s.r.o.
  IČO: 51200678
  Napájadlá 7
  04012   Košice - mestská časť Nad jazerom
 • Navrhovatelia EDITION KOŠICE s.r.o.
  IČO: 46170201
  Košická 58
  82108   Bratislava
 • Enzo F s.r.o.
  IČO: 51200678
  Napájadlá 7
  04012   Košice - mestská časť Nad jazerom
Druh
Oznam
Oznam

32K/4/2020 -

O Z N A M

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: EDITION KOŠICE s.r.o., so sídlom: Košická 58, 821 08 Bratislava, IČO: 46 170 201, zastúpený advokátom JUDr. Mariánom Rušinom, PhD., so sídlom: Letná 47, 040 01 Košice proti dlžníkovi: Enzo F s.r.o., so sídlom: Napájadlá 7, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 51 200 678, o návrhu na vyhlásenie konkurzu uverejňuje uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. k. 4CoKR/36/2021 - 369 zo dňa 12.10.2021 takto

UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a sudcov JUDr. Igora Ragana a JUDr. Júliusa Tótha v spore navrhovateľa: EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava, IČO: 46 170 201, zastúpený JUDr. Mariánom Rušinom, PhD., advokátom, Letná 47, 040 01 Košice proti dlžníkovi: Enzo F s.r.o., Napájadlá 7, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 51 200 678, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice I, č.k. 32K/4/2020-262 zo dňa 19. mája 2021, takto

r o z h o d o l :

I. P o t v r d z u j e uznesenie Okresného súdu Košice I, č.k. 32K/4/2020-262 zo dňa 19. mája 2021.

II. Dlžníkovi priznáva proti navrhovateľovi náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa v ustanovení § 419 C.s.p.

Dovolanie možno podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia odvolacieho súdu, na súde ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Dovolanie môže podať strana sporu v ktorej neprospech bolo toto rozhodnutie vydané, dovolanie môže podať aj intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77 (§ 425 C.s.p.). Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy podľa § 427 ods. 1 C.s.p.

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom, okrem prípadov uvedených v § 429 ods. 2 C.s.p., ak má dovolateľ sám, alebo jeho zamestnanec alebo člen vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Inak dovolací súd dovolanie odmietne podľa § 447 písm. c) C.s.p.

V dovolaní podľa § 428 C.s.p. sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).

V Košiciach dňa 12. októbra 2021

JUDr. Zdenka Kohútová

predseda senátu, sudca spravodajca

JUDr. Igor Ragan

člen senátu

JUDr. Július Tóth

člen senátu

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. JUDr. Lucián Török

V Košiciach, dňa 16. novembra 2021

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 32K/4/2020
 • ICS 7120206022
 • Vydal Mgr. JUDr. Lucián Török
 • Vydal FN vyšší súdny úradník