Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 2686120

LYCOS POWER s.r.o.

 • Konanie č. 2686120
 • Vydaný 16.11.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 224 z roku 2021 23.11.2021
 • Úpadca LYCOS POWER s.r.o.
  IČO: 51464250
  1445
  98505   Kokava nad Rimavicou
 • Navrhovatelia LYCOS POWER s.r.o.
  IČO: 51464250
  1445
  98505   Kokava nad Rimavicou
 • 365.bank, a.s.
  IČO: 31340890
  Dvořákovo nábrežie 4
  81102   Bratislava-Staré Mesto
Správcovia
 • Miroslav Šperka, Ing. Mgr.
  IČO: 50242164
  Staškov 759
  02352   Staškov - pošta Olešná
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa 365.bank, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo 501/B, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka LYCOS POWER s.r.o., so sídlom 985 05 Kokava nad Rimavicou 1445, IČO: 51 464 250, zastúpený LEGATE, s.r.o., so sídlom 811 02 Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8/A, IČO: 35 846 909, takto

Rozhodnutie

I. Súd u s t a n o v u j e Ing. Mgr. Miroslava Šperku LL.M., značka správcu S1541, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Františka Švantnera 4, IČO: 50 242 164, do funkcie predbežného správcu dlžníka LYCOS POWER s.r.o., so sídlom Kokava nad Rimavicou 1445, 985 05 Kokova nad Rimavicou, IČO: 51 464 250, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka číslo: 33937/S.

II. U k l a d á predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.

III. U k l a d á predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa ustanovenia do funkcie a záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 5K/13/2021
 • ICS 6121472841
 • Vydal JUDr. Dominika Rejdovianová
 • Vydal FN sudca