Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1145083

888 s.r.o.

 • Konanie č. 1145083
 • Vydaný 21.3.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 60 z roku 2022 28.3.2022
 • Úpadca 888 s.r.o.
  IČO: 50299522
  Svätovavrinecká 13920/10
  83101   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Správcovia
 • Mária Kadáková, Mgr.
  IČO: 50669869
  Kotešová 281
  01361   Kotešová
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: 888 s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 299 522, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, takto

Rozhodnutie

I. Ustanovuje dlžníkovi: 888 s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 299 522, predbežného správcu: Mgr. Mária Kadáková, so sídlom kancelárie Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, IČO: 50 669 869, značka správcu: S1973.

II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, a to do 10 dní, do 20 dní a do 28 dní od ustanovenia do funkcie, pričom záverečnú správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby doručenia.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 1K/2/2022
 • ICS 5122200874
 • Vydal JUDr. Gabriela Bargelová
 • Vydal FN sudca