Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1078934

AGROBARA s.r.o.

 • Konanie č. 1078934
 • Vydaný 4.4.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 70 z roku 2022 11.4.2022
 • Úpadca AGROBARA s.r.o.
  IČO: 36603228
  69
  07632   Veľká Bara
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: AGROBARA s.r.o., so sídlom: Veľká Bara 69, 076 32 Veľká Bara, IČO: 36 603 228, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil nasledujúce nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 25.03.2022:

- Doložil listinu preukazujúcu oprávnenie p. Mikuláša Varehu na preberanie zásielok adresovaných dlžníkovi.

Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn.: 32K/7/2022 vo vyššie stanovenej lehote, v prípade listinnej podoby v dvoch rovnopisoch.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Ak navrhovateľ nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o odmietnutí návrhu (§ 14 ZKR).

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania (§ 203a ods. 3 ZKR).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 32K/7/2022
 • ICS 7122202637
 • Vydal JUDr. Slávka Garančovská
 • Vydal FN sudkyňa