Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1082107

Seller Production, s. r. o.

 • Konanie č. 1082107
 • Vydaný 26.4.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 83 z roku 2022 2.5.2022
 • Úpadca Seller Production, s. r. o.
  IČO: 45348219
  Hlinkova 20
  04001   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500, proti dlžníkovi: Seller Production, s. r. o., so sídlom: Hlinkova 20, 040 01 Košice, IČO: 45 348 219, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

I. U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.

II. U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul. Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:

- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní,

- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,

- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,

- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.

III. V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. ( § 19 ZKR )

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR )

Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím slobody až na osem rokov.

Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na osem rokov.

Kto marí konkurzné konanie, potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať rokov.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/8/2022
 • ICS 7122202819
 • Vydal JUDr. Pavel Varga
 • Vydal FN sudca