Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1082118

Seller Production, s. r. o.

 • Konanie č. 1082118
 • Vydaný 26.4.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 83 z roku 2022 2.5.2022
 • Úpadca Seller Production, s. r. o.
  IČO: 45348219
  Hlinkova 20
  04001   Košice
Druh
Oznam
Oznam

P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 30K/8/2022

vo veci

navrhovateľa : Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500

proti dlžníkovi : Seller Production, s. r. o., so sídlom: Hlinkova 20, 040 01 Košice, IČO: 45 348 219

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 20.06.2022 o 10:00 hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18B posch.: 1.

Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.

Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).

Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.

Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).

Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).

Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

Okresný súd Košice I

V Košiciach dňa 26.04.2022

JUDr. Pavel Varga

sudca

P O U Č E N I E

Nepravdivé údaje sú trestné !

Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:

POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA

Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................

pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................

má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................Sk, resp.

má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času

..................................Sk

a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín.

Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.

V ............................................ dňa ..................................

Pečiatka: Podpis:

U P O V E D O M E N I E

o určení termínu pojednávania Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 30K/8/2022

vo veci

navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice

a ním označených

veriteľov

veriteľ č. 1. Slovenská republika - Daňový úrad Košice

veriteľ č. 2. Slovenská konsolidačná, a. s.

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 20.06.2022 o 10:00 hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B posch.: 1.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Seller Production, s. r. o., so sídlom: Hlinkova 20, 040 01 Košice, IČO: 45 348 219,

a to

1/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500

2/ Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom: Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:

Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !

Podľa ust. § 182 CSP, ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.

Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Podľa ust. § 366 CSP, prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak

a) sa týkajú procesných podmienok,

b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,

c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo

d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.

Podľa ust. § 373 CSP, prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvej inštancie, možno uplatniť za splnenia podmienok podľa § 366 najneskôr v lehote na vyjadrenie k odvolaniu.

Okresný súd Košice I

V Košiciach dňa 26.04.2022

JUDr. Pavel Varga

sudca

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/8/2022
 • ICS 7122202819
 • Vydal JUDr. Pavel Varga
 • Vydal FN sudca