Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1113769

Railway Casted Components a.s.

 • Konanie č. 1113769
 • Vydaný 3.5.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 88 z roku 2022 9.5.2022
 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  05801   Poprad
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901, správcom ktorého je FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 48 002 381, o návrhu Express Group, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesením 1K/15/2015-838 zo dňa 16.04.2018

I. potvrdil prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov, zapísaných v zozname pohľadávok pod por. č. 703, z pôvodného veriteľa Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457 voči úpadcovi: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 na navrhovateľa Express Group, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123 v celkovej výške 106.066,36 EUR.

II. potvrdil prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov, zapísaných v zozname pohľadávok pod por. č. 360, 361, 364 - 411, z pôvodného veriteľa Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457 voči úpadcovi: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 na navrhovateľa Express Group, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123 v celkovej výške 102.866,84 EUR.

III. potvrdil prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov, zapísaných v zozname pohľadávok pod por. č. 704, z pôvodného veriteľa Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457 voči úpadcovi: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 na navrhovateľa Express Group, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123 v celkovej výške 91.495,62 EUR.

IV. potvrdil prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov, zapísaných v zozname pohľadávok pod por. č. 363, z pôvodného veriteľa Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457 voči úpadcovi: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 na navrhovateľa Express Group, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123 v celkovej výške 3.335.745,56 EUR.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.05.2018.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/14/2015
 • ICS 8115205712
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca