Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1084136

EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.

 • Konanie č. 1084136
 • Vydaný 11.5.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 99 z roku 2022 24.5.2022
 • Úpadca EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.
  IČO: 36607410
  Pri Mlyne 1
  07101   Michalovce
Druh
Oznam
Oznam

O Z N A M

Okresný súd Košice I vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o. v konkurze, so sídlom: Pri Mlyne 1, 071 01 Michalovce, IČO: 36 607 410 uznesením zo dňa 28.03.2022, sp. zn.: 26K/14/2020-312 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500, do pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok u správcu pod č. 1 vo výške 18.262,44 EUR.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2022.

Okresný súd Košice I, dňa 11.05.2022.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 26K/14/2020
 • ICS 7120210897
 • Vydal JUDr. Andrea Pohančeníková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník