Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1085240

CERUM PRODUCTION s.r.o.

 • Konanie č. 1085240
 • Vydaný 17.5.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 99 z roku 2022 24.5.2022
 • Úpadca CERUM PRODUCTION s.r.o.
  IČO: 44448082
  Hraničná 770/2
  04017   Košice
Správcovia
 • Michael Medviď, JUDr.
  IČO: 42245672
  Wurmova 4
  04023   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CERUM PRODUCTION s.r.o., so sídlom: Hraničná 770/2, 040 17 Košice, IČO: 44 448 082, zast. advokátom JUDr. Matúšom Králikom, PhD., so sídlom: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Michael Medviď, so sídlom kancelárie: Wurmova 1131/4, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1566.

U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:

- posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,

- uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,

- zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a

- uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 32K/8/2022
 • ICS 7122202888
 • Vydal JUDr. Slávka Garančovská
 • Vydal FN sudkyňa