Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1085261

AGROBARA s.r.o.

 • Konanie č. 1085261
 • Vydaný 18.5.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 99 z roku 2022 24.5.2022
 • Úpadca AGROBARA s.r.o.
  IČO: 36603228
  69
  07632   Veľká Bara
Druh
Oznam
Oznam

Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti vstupovali s ochranou horných dýchacích ciest ( rúško resp. respirátor ) , aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID - 19.

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 32K/7/2022

PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE

vo veci

navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice

dlžníka: AGROBARA s.r.o.

o vyhlásenie konkurzu

Vás predvolávame na pojednávanie na deň 13.7.2022 o 9:30 hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 27/B

Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.

Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“)].

Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.

Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a § 278 CSP).

Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.

Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).

Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).

Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

V Košiciach, dňa 18.5.2022

JUDr. Slávka Garančovská

sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia:

Tatiana Rudyová

Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti vstupovali s ochranou horných dýchacích ciest ( rúško resp. respirátor ) , aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID - 19.

U P O V E D O M E N I E

o určení termínu pojednávania Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 32K/7/2022

vo veci

navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice

a ním označených

veriteľov

veriteľ č. 1. Slovenská republika - Daňový úrad Košice

veriteľ č. 2. Slovenská konsolidačná

veriteľ č. 3. Krajský súd Bratislava

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 13.7.2022 o 9:30 hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 27/B

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka AGROBARA s.r.o., Veľká Bara 69, 076 32 Veľká Bara, IČO: 36 603 228

a to

1/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Železničná 1, 040 90 Košice , IČO: 42 499 500,

2/ Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.

3/ Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759.

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:

Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !

Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Okresný súd Košice I

V Košiciach, dňa 18.5.2022

JUDr. Slávka Garančovská

sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia:

Tatiana Rudyová

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 32K/7/2022
 • ICS 7122202637
 • Vydal JUDr. Slávka Garančovská
 • Vydal FN sudca