Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1078729

JARA s. r. o.

 • Konanie č. 1078729
 • Vydaný 17.5.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 99 z roku 2022 24.5.2022
 • Úpadca JARA s. r. o.
  IČO: 36829170
  Rozkvet 2063/178
  01701   Považská Bystrica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť JARA, s. r. o. v konurze so sídlom Rozkvet 2063/178, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 829 170, ktorého správcom je JUDr. Martina Poláčková so sídlom kancelárie Švermova 23, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, o odmene a výdavkoch predbežného správcu takto

Rozhodnutie

I. Predbežnému správcovi JUDr. Martina Poláčková so sídlom kancelárie Švermova 23, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, sa priznáva paušálna náhrada výdavkov vo výške 1 500,- eur.

II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému správcovi JUDr. Martina Poláčková so sídlom kancelárie Švermova 23, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, priznanú odmenu vo výške 1 500,- eur a to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 9/2022.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku ďalej ako CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

- neboli splnené procesné podmienky,

- súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,

- rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,

- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

- súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

- súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

- zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo

- rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci

(§ 365 ods. 1 CSP).

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/9/2022
 • ICS 3122201307
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca