Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1155784

TNŽ, s.r.o.

 • Konanie č. 1155784
 • Vydaný 31.5.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 108 z roku 2022 6.6.2022
 • Úpadca TNŽ, s.r.o.
  IČO: 36469467
  Horný val 8/17
  01001   Žilina
Správcovia
 • Erik Končok, JUDr.
  IČO: 42180163
  Drobného 1899/25
  84101   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TNŽ, s.r.o. so sídlom Horný val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 36 469 467, takto

Rozhodnutie

I. Ustanovuje dlžníkovi: TNŽ, s.r.o. so sídlom Horný val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 36 469 467, predbežného správcu: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 42 180 163, značka správcu: S1242.

II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu. Pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom záverečnú správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/10/2022
 • ICS 5122202800
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN sudca