Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1087681

Seller Production, s. r. o.

 • Konanie č. 1087681
 • Vydaný 6.6.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 112 z roku 2022 10.6.2022
 • Úpadca Seller Production, s. r. o.
  IČO: 45348219
  Hlinkova 20
  04001   Košice
Správcovia
 • Daniela Tarhajová, JUDr.
  IČO: 35542420
  Viedenská 10
  04013   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500, proti dlžníkovi: Seller Production, s. r. o., so sídlom: Hlinkova 20, 040 01 Košice, IČO: 45 348 219, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S956.

U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:

- posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,

- uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,

- zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a

- uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/8/2022
 • ICS 7122202819
 • Vydal JUDr. Pavel Varga
 • Vydal FN sudca