Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 924246

FUTUREX,

 • Konanie č. 924246
 • Vydaný 06.07.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 134 z roku 2022 13.7.2022
 • Úpadca FUTUREX,
  IČO: 36262722
  Námestie sv. Martina 410
  90851   Holíč
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FUTUREX, s.r.o., IČO: 36 262 722, so sídlom Námestie sv. Martina 410, 908 51 Holíč, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 15102/T, takto

Rozhodnutie

Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: FUTUREX, s.r.o., IČO: 36 262 722, so sídlom Námestie sv. Martina 410, 908 51 Holíč, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 15102/T.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 60K/8/2022
 • ICS 2122204187
 • Vydal Mgr. Eva Krošlák Cmerová
 • Vydal FN sudkyňa