Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 926278

FUTUREX,

 • Konanie č. 926278
 • Vydaný 21.07.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 145 z roku 2022 28.7.2022
 • Úpadca FUTUREX,
  IČO: 36262722
  Námestie sv. Martina 410
  90851   Holíč
Druh
Oznam
Oznam

OKRESNÝ SÚD TRNAVA

Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 0338821511, fax: 033/88 21 191

elektronická adresa: podatelnaOSTT@justice.sk

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava

60K/8/2022 OS Trnava 21.07.2022

VEC

Upovedomenie veriteľov o termíne pojednávania

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FUTUREX, s.r.o., IČO: 36 262 722, so sídlom Námestie sv. Martina 410, 908 51 Holíč, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 15102/T,

upovedomuje veriteľov označených v návrhu:

1. Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

o termíne pojednávania, ktoré je nariadené na deň:

13.09.2022 o 08:40 hod., č. d. 243, 1.poschodie, budova Okresného súdu Trnava.

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.

Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.

Mgr. Eva Krošlák Cmerová

s u d k y ň a

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Veronika Vernerová

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 60K/8/2022
 • ICS 2122204187
 • Vydal Mgr. Eva Krošlák Cmerová
 • Vydal FN sudca