Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 925602

FUTUREX,

 • Konanie č. 925602
 • Vydaný 15.07.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 145 z roku 2022 28.7.2022
 • Úpadca FUTUREX,
  IČO: 36262722
  Námestie sv. Martina 410
  90851   Holíč
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FUTUREX, s.r.o., IČO: 36 262 722, so sídlom Námestie sv. Martina 410, 908 51 Holíč, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 15102/T, takto

Rozhodnutie

I. Súd v y z ý v a dlžníka: FUTUREX, s.r.o., IČO: 36 262 722, so sídlom Námestie sv. Martina 410, 908 51 Holíč, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 15102/T, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť.

II. Súd v y z ý v a dlžníka: FUTUREX, s.r.o., IČO: 36 262 722, so sídlom Námestie sv. Martina 410, 908 51 Holíč, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 15102/T, aby predložil:

- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní,

- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,

- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,

- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.

III. Súd v y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.

IV. Súd dlžníka p o u č u j e, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.

V. Súd p o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 60K/8/2022
 • ICS 2122204187
 • Vydal Mgr. Eva Krošlák Cmerová
 • Vydal FN sudkyňa