Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1094403

Seller Production, s. r. o.

 • Konanie č. 1094403
 • Vydaný 1.8.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 151 z roku 2022 5.8.2022
 • Úpadca Seller Production, s. r. o.
  IČO: 45348219
  Hlinkova 20
  04001   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 424995000018, proti dlžníkovi: Seller Production, s. r. o., so sídlom: Hlinkova 20, 040 01 Košice, IČO: 45 348 219, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: Seller Production, s. r. o., so sídlom: Hlinkova 20, 040 01 Košice, IČO: 45 348 219, pre nedostatok majetku dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.

Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do konkurzného konania.

Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/8/2022
 • ICS 7122202819
 • Vydal JUDr. Pavel Varga
 • Vydal FN sudca