Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1105362

MA-KU invest, s.r.o.

 • Konanie č. 1105362
 • Vydaný 26.10.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 210 z roku 2022 2.11.2022
 • Úpadca MA-KU invest, s.r.o.
  IČO: 45336288
  Adlerova 1
  04022   Košice
Správcovia
 • Ján Simko, Ing.
  IČO: 17187681
  Kupeckého 5
  04001   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MA-KU invest, s.r.o., so sídlom: Adlerova 1, 040 22 Košice, IČO: 45 336 288, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

I. U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie: Kukučínova 14, 040 01 Košice, značka správcu: S1561.

II. U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:

- posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,

- uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,

- zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a

- uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania (§ 203a ods. 3 ZKR).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/1/2022
 • ICS 7122210294
 • Vydal ThDr. JUDr. Peter Melichárek
 • Vydal FN sudca