Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1176253

TNŽ, s.r.o.

 • Konanie č. 1176253
 • Vydaný 8.11.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 218 z roku 2022 14.11.2022
 • Úpadca TNŽ, s.r.o.
  IČO: 36469467
  Horný val 8/17
  01001   Žilina
 • Navrhovatelia TNŽ, s.r.o.
  IČO: 36469467
  Horný val 8/17
  01001   Žilina
 • Daňový úrad
  IČO: 42499500
  J.Kráľa 2
  01001   Žilina
 • Zděnek Flachs
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: TNŽ, s.r.o. so sídlom Horný val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 36 469 467, správcom ktorého je: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, značka správcu: S1242, v časti o paušálnej odmene správcu, takto

Rozhodnutie

Priznáva správcovi: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, značka správcu: S1242, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2760 eur.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/10/2022
 • ICS 5122202800
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN sudca