Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 939196

FUTUREX,

 • Konanie č. 939196
 • Vydaný 11.11.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 225 z roku 2022 24.11.2022
 • Úpadca FUTUREX,
  IČO: 36262722
  Námestie sv. Martina 410
  90851   Holíč
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FUTUREX, s.r.o., IČO: 36 262 722, so sídlom Námestie sv. Martina 410, 908 51 Holíč, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 15102/T, predbežným správcom ktorého je DAREKON, k. s., IČO: 50 236 687, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, značka správcu: S1806, takto

Rozhodnutie

Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi FUTUREX, s.r.o., IČO: 36 262 722, so sídlom Námestie sv. Martina 410, 908 51 Holíč, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 15102/T, pre nedostatok majetku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 60K/8/2022
 • ICS 2122204187
 • Vydal Mgr. Eva Krošlák Cmerová
 • Vydal FN sudkyňa