Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1152478

FRAGOPOLIS TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným

 • Navrhovatelia FRAGOPOLIS TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným
  IČO: 03646921
  080 01   Prešov
 • Jozef Lipták, likvidátor, JUDr.
  Šalgovícka 41
  08006   Ľubotice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FRAGOPOLIS TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným v konkurze, so sídlom Protifašistických bojovníkov 4, 080 01 Prešov, IČO: 36 466 921, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o odvolaní správcu z funkcie a zvolaní schôdze veriteľov na súd, takto

Rozhodnutie

I. Odvoláva Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov z funkcie správcu úpadcu.

II. Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 18.01.2023 o 10.30 hod. na Okresnom súde Prešov v miestnosti č. 18 s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie

2. Hlasovanie o návrhoch na nového správcu

3. Záver

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/2/2009
 • ICS 8109201582
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca