Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1099950

FK Dubnica nad Váhom, s.r.o.

 • Konanie č. 1099950
 • Vydaný 19.1.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 17 z roku 2023 25.1.2023
 • Úpadca FK Dubnica nad Váhom, s.r.o.
  IČO: 50770837
  Športovcov 655/2
  01841   Dubnica nad Váhom
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konkurzného konania na základe návrhu veriteľa DOMROYAL, s.r.o. so sídlom 916 27 Častkovce 428, IČO 47 959 576 , SR, pr. zástupca PERSPECTA Legal, s.r.o. so sídlom Tomášiková 23/C, 821 01 Bratislava, SR, IČO 36 668 745 voči dlžníkovi FK Dubnica nad Váhom s. r. o. so sídlom Športovcov 655/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 50 770 837, SR, pr. zástupca Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO 36 837 857, takto

Rozhodnutie

I.Konkurzné konanie začaté voči dlžníkovi FK Dubnica nad Váhom s. r. o. so sídlom Športovcov 655/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 50 770 837, sa z dôvodu späťvzatia návrhu z a s t a v u j e.

II. Dlžníkovi sa voči navrhovateľovi - veriteľovi priznáva nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%.

Poučenie

Proti výroku I. tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné.

( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).

Proti výroku II. tohto uznesenia je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) neboli splnené procesné podmienky,

b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,

c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,

d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo

h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/22/2022
 • ICS 3122204053
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca