Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1183928

Platine natif s.r.o.

 • Konanie č. 1183928
 • Vydaný 18.1.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 17 z roku 2023 25.1.2023
 • Úpadca Platine natif s.r.o.
  IČO: 44502907
  Ul. SNP 132/E
  02201   Čadca
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Platine natif s.r.o., Ul. SNP 132/E, 022 01 Čadca, IČO: 44 502 907, na návrh navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, takto

Rozhodnutie

Konkurzné konanie voči dlžníkovi: Platine natif s.r.o., Ul. SNP 132/E, 022 01 Čadca, IČO: 44 502 907 pre nedostatok majetku zastavuje.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.

Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 1K/6/2022
 • ICS 5122203870
 • Vydal JUDr. Gabriela Bargelová
 • Vydal FN sudca