Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1159347

FRAGOPOLIS TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným v konkurze

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FRAGOPOLIS TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným v konkurze, so sídlom Protifašistických bojovníkov 4, 080 01 Prešov, IČO: 36 466 921, o ustanovení správcu, takto

Rozhodnutie

u s t a n o v u j e LEGATOs Recovery k.s., so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184 do funkcie správcu úpadcu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

  • Súd Okresný súd Prešov
  • Spisová značka 1K/2/2009
  • ICS 8109201582
  • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
  • Vydal FN sudca