Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3218238

PIKADA s.r.o.

 • Konanie č. 3218238
 • Vydaný 03.05.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 88 z roku 2023 10.5.2023
 • Úpadca PIKADA s.r.o.
  IČO: 46009663
  ul. 29. augusta 1524/24
  97401   Banská Bystrica
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa BUDAMAR LOGISTICS, a.s., so sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava, IČO: 35 736 046, zastúpeného HKV Law Firm s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 611 301, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka PIKADA s.r.o. v likvidácii, so sídlom ul. 29 augusta 1524/24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 009 663, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19500/S, takto

Rozhodnutie

Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi PIKADA s.r.o. v likvidácii, so sídlom ul. 29 augusta 1524/24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 009 663.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.

Ak ZKR neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa ZKR doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku; to platí rovnako aj pre písomnosti, ktoré sa majú zverejniť podľa osobitného predpisu. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia (§ 199 ods. 1 ZKR).

Ak ZKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa ZKR zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely ZKR za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 6K/7/2023
 • ICS 6123275557
 • Vydal JUDr. Ing. Matúš Škarbala
 • Vydal FN sudca