Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3234549

PIKADA s.r.o.

 • Konanie č. 3234549
 • Vydaný 22.05.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 101 z roku 2023 29.5.2023
 • Úpadca PIKADA s.r.o.
  IČO: 46009663
  ul. 29. augusta 1524/24
  97401   Banská Bystrica
Druh
Oznam
Oznam

U P O V E D O M E N I E

o určení termínu pojednávania

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 6K/7/2023

vo veci

navrhovateľa: BUDAMAR LOGISTICS, a.s., so sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava, IČO: 35 736 046, zastúpeného HKV Law Firm s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 611 301

a ním označeného veriteľa: MEUM, a.s., so sídlom Štefanovičova 2974/14, 811 04 Bratislava, IČO: 50 649 485

proti

dlžníkovi: PIKADA s.r.o. v likvidácii, so sídlom ul. 29 augusta 1524/24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 009 663

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

nariaďuje sa pojednávanie na deň 26. júla 2023 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica - prístavba, v miestnosti č. dv. 158.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka PIKADA s.r.o. v likvidácii, so sídlom ul. 29 augusta 1524/24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 009 663, a to:

veriteľa MEUM, a.s., so sídlom Štefanovičova 2974/14, 811 04 Bratislava, IČO: 50 649 485 o nariadenom pojednávaní.

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.

Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !

Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného sporového poriadku).

Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)

Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 6K/7/2023
 • ICS 6123275557
 • Vydal JUDr. Ing. Matúš Škarbala
 • Vydal FN sudca