Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3661406

PIKADA s.r.o.

 • Konanie č. 3661406
 • Vydaný 07.07.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 133 z roku 2023 13.7.2023
 • Úpadca PIKADA s.r.o.
  IČO: 46009663
  ul. 29. augusta 1524/24
  97401   Banská Bystrica
Správcovia
 • Pavel Vrška, JUDr.
  IČO: 17894727
  Opava 61
  99125   p. Čebovce
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa BUDAMAR LOGISTICS, a.s., so sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava, IČO: 35 736 046, zastúpeného HKV Law Firm s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 611 301, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka PIKADA s.r.o. v likvidácii, so sídlom ul. 29 augusta 1524/24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 009 663, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19500/S, takto

Rozhodnutie

I. Súd u s t a n o v u j e JUDr. Pavla Vršku, so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S515, do funkcie predbežného správcu dlžníka PIKADA s.r.o. v likvidácii, so sídlom ul. 29 augusta 1524/24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 009 663.

II. Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 6K/7/2023
 • ICS 6123275557
 • Vydal JUDr. Daniel Ivanko, PhD.
 • Vydal FN sudca