Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3695084

PIKADA s.r.o.

 • Konanie č. 3695084
 • Vydaný 10.08.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 157 z roku 2023 16.8.2023
 • Úpadca PIKADA s.r.o.
  IČO: 46009663
  ul. 29. augusta 1524/24
  97401   Banská Bystrica
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa BUDAMAR LOGISTICS, a.s., so sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava, IČO: 35 736 046, zastúpeného HKV Law Firm s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 611 301, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka PIKADA s.r.o. v likvidácii, so sídlom ul. 29 augusta 1524/24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 009 663, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19500/S, takto

Rozhodnutie

P r e d l ž u j e predbežnému správcovi lehotu na predloženie záverečnej správy o 15 dní.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 6K/7/2023
 • ICS 6123275557
 • Vydal JUDr. Daniel Ivanko, PhD.
 • Vydal FN sudca