Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1463173

Vorlon Technology s.r.o.

 • Konanie č. 1463173
 • Vydaný 16.8.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 164 z roku 2023 25.8.2023
 • Úpadca Vorlon Technology s.r.o.
  IČO: 44823215
  Svätovavrinecká 13920/10
  83101   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Správcovia
 • Insolvenčná a poradenská, k.s.
  IČO: 51426226
  Dúbravská cesta 2
  84101   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Mestský súd Bratislava III v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vorlon Technology s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 823 215, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Vorlon Technology s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 823 215, takto

Rozhodnutie

I. Súd ustanovuje dlžníkovi: Vorlon Technology s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 823 215, predbežného správcu: Insolvenčná a poradenská, k.s., so sídlom kancelárie: Sitnianska 1, 851 07 Bratislava, zn. správcu: S 1883.

II. Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

 • Súd Mestský súd Bratislava III
 • Spisová značka 24K/15/2023
 • ICS 1323203264
 • Vydal JUDr. Lenka Čadanová
 • Vydal FN sudkyňa