Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3241992

MEDIA TREND, s.r.o.

 • Konanie č. 3241992
 • Vydaný 11.9.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 177 z roku 2023 18.9.2023
 • Úpadca MEDIA TREND, s.r.o.
  IČO: 45929289
  Nám. Slobody 7
  07101   Michalovce
 • Navrhovatelia Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE
  Rozvojová 2
  04190   Košice
 • MEDIA TREND, s.r.o.
  IČO: 45929289
  Nám. Slobody 7
  07101   Michalovce
Druh
Oznam
Oznam

Mestský súd Košice v právnej veci úpadcu: MEDIA TREND, s.r.o., so sídlom: Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce, IČO: 45 929 289, uznesením zo dňa 14.08.2023, č. k.: 32K/8/2017-220, zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu pre nedostatok majetku; zároveň súd predmetným uznesením nepriznal správcovi podstaty: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1424, odmenu z výťažku a ani náhradu preukázaných výdavkov.

Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2023.

 • Súd Mestský súd Košice
 • Spisová značka 32K/8/2017
 • ICS 7117213572
 • Vydal Mgr. Martin Jančáry
 • Vydal FN vyšší súdny úradník