Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3718799

SS Banská Bystrica s.r.o.

 • Konanie č. 3718799
 • Vydaný 11.09.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 177 z roku 2023 18.9.2023
 • Úpadca SS Banská Bystrica s.r.o.
  IČO: 46439986
  Námestie SNP 16
  97401   Banská Bystrica
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka SS Banská Bystrica s.r.o., so sídlom Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 439 986, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21141/S, takto

Rozhodnutie

I. Zastavuje konkurzné konanie na majetok dlžníka SS Banská Bystrica s.r.o., so sídlom Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 439 986 pre nedostatok majetku.

II. P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Jozefovi Veselému, so sídlom kancelárie Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S610, paušálnu náhradu výdavkov v sume 1 500,- Eur vzniknutých pri výkone predbežnej správy.

III. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1 500,- Eur predbežnému správcovi z preddavku evidovaného pod položkou denníka D19 24 2023, pod účt. dokladom 31. V. 2023, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia na číslo účtu SK38 0900 0000 0000 7053 1608.

Poučenie

Proti výroku, ktorým súd zastavil konkurzné konanie je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

Proti výroku, ktorým súd priznal predbežnému správcovi paušálnu náhradu výdavkov je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Banská Bystrica (§ 21 ods. 3 ZKR)

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 6K/12/2023
 • ICS 6123312320
 • Vydal JUDr. Daniel Ivanko, PhD.
 • Vydal FN sudca